Официален регламент на инициативата „Джаз в цялата страна“, първи етап области Варна, Добрич, Шумен и Търговище

Инициативата „Джаз в цялата страна“, етап 1, е организиран от „Радиокомпания Си.Джей“ ООД /наричан за краткост по-долу „Инициативата“/


 I. Организатор

Организатор на инициативата е „Радиокомпания Си.Джей“ ООД, ЕИК: 131117650, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район „Триадица“, пл. „България“ 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Инициативата

Кандидатстването за участие в настоящия етап на инициативата стартира на 4 май 2022 г. в 15:00 часа и приключва на 19 май 2022 г. в 17:00 часа („Срок за кандидатстване“).

III. Механизъм и условия за участие:

Инициативата се провежда на територията на Република България и в настоящия етап се отнася до музиканти от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

 1. Всеки Участник, които иска да се включи в настоящия етап на инициативата, изпраща на [email protected] свое представяне (имена, телефон и кратко описание на себе си и на другите участници в групата, ако има такива, както и на музиката, която изпълнява), свои звукозапис/видеозапис на свое оригинално музикално произведение и/или оригинален аранжимент на фолклорна творба или класическо произведение, закрилата на  чиито авторски права е изтекла по съответното приложимо право в срок до 17 часа на 19 май 2022 г., като отбелязва и областта, в която работи/живее: Варна, Добрич, Шумен или Търговище („Регион“).
 2. За да се включи в инициативата, Участникът изпраща и примерен репертоар за до 40-минутна програма с музикални изпълнения на живо.
 3. В случай че в Инициативата участва група (няколко участника), то лицето, изпратило звукозаписа/видеозаписа, представянето и примерния репертоар, декларира и гарантира, че останалите участници от групата са се съгласили с настоящия регламент на Инициативата.
 4. С изпращане на звукозаписа/видеозаписа:

4.1. Участникът дава неизключителното право на Радиото да използва изпратения звукозапис/видеозапис по всички допустими от закона начини, включително, но не само публикуване, разпространение, възпроизвеждане, излъчване, предаване, препредаване и предлагане на достъп чрез всякакви линейни и нелинейни медийни услуги и интернет сайтове и др., преработка, синхронизация и др. за територията на цял свят и за максимално допустимия срок от Закона за авторското право и сродните права (ЗАПСП).

4.2. Участникът декларира и гарантира, че притежава всички авторски и сродни права върху звукозаписа/видеозаписа, по начин, по който Радиото да има право да използва изпратения звукозапис/видеозапис по описаните в т. 2.1 начини. В случай на претенции от носители на авторски и/или сродни права върху звукозаписа/видеозаписа,  Участникът се задължава да ги удовлетворява изцяло за своя сметка, като освобождава Радиото от отговорност.

4.3. Участникът се задължава да съхранява оригинал на изпратения звукозапис/видеозапис.

IV. Избор на Участници

След изтичане на срока за изпращане на всички звукозаписи/видеозаписи, представяне и примерен репертоар по раздел III, т.  1 и т. 2, Организаторът прави избор на участници (групи), които ще участват в организирани от Организатора Концерти.

V. Участие в концерт

 1. Избраните Участници ще участват еднократно в Концерти, организирани от Организатора, в град Варна, клуб „Ментол“, по определен от Организатора график на 9 и 10 юни от 18 до 21 ч. Те ще изпълнят на живо свои музикални произведения и ще се представят с интервюта. Концертите ще бъдат излъчвани на живо по радиопрограма „Джаз ФМ“ и на фейсбук страницата на Организатора:https://www.facebook.com/jazzfmbg и след обработка на звука, музикалните изпълнения или част от тях може да бъдат излъчвани във всички радиопрограми на Организатора, включително, но не само радиопрограма „Джаз ФМ“, публикувани в YouTube и в албум.
 2. Като условия за допускане за участие в Концерта всеки от избраните участници подписва Споразумение за участие в Концерт и отстъпване на права за използване на изпълнените музикални произведения, което се изпраща на избраните участници от Организатора.
 3. Имената на избраните участници ще бъдат публикувани на www.jazzfm.bg на 20 май 2022 г.
 4. Впоследствие представител на Организатора ще се свърже с всеки от избраните участници на посочения при кандидатстването телефон.
 5. Организаторът не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с избрания участник, невалиден/неточен имейл и/или телефон, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящия регламент или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния избрани Участник, или причини, извън контрола на Организатора.
 6. Нищо в настоящия регламент не обвързва и не задължава Организатора да организира Концерти.

VII. Други условия

 1. С участието си в Инициативата Участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието в Инициативата, съгласно настоящия регламент, да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Инициативата и с оглед участието на избраният участник да участва в Концерт.
 2. С участието си в Инициативата чрез изпращане на звукозапис/видеозапис, кратко представяне и примерен репертоар по раздел III, т. 1.1 и т.1.2 на [email protected] Участникът е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящия регламент.
 3. Право на участие в Инициативата имат лица над 18-годишна възраст. В случай на участие на лице под 18-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.
 4. Право на участие нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде избрано, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде избран друг участник.
 5. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратената информация е непълна, невярна или подвеждаща.
 6. Организаторът не носи отговорност, в случай че избран участник е предоставил невалиден имейл за контакт или телефон. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Концерт.
 7. Организаторът на Инициативта има право по своя преценка да прекрати Инициативата по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на официалния регламент, форсмажорни обстоятелства или по други причини.
 8. Настоящия регламент се публикува на 4 май 2022 г., като Организаторът си запазва правото да променя регламента, датите на началото и края на Инициативата, да променя дата, място и час на Концертите, както и да не ги организира. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.jazzfm.bg.